การสังคายนา และ การสืบทอดรักษาพระไตรปิฎก | การสังคายนาครั้งที่4

การสังคายนา และ การสืบทอดรักษาพระไตรปิฎก


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บางส่วนของเนื้อหา
(พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ ๒/๓)
~ ~
คลิปแรก \”พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ ๑/๓\” https://youtu.be/mVqqISqJBfs
~ ~
ข้อมูลอ้างอิง
“พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย”
“พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้”
“กรณีธรรมกาย”
โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
˛ • ˚ • . ✫ ˚ • ˛
Facebook “ธัมมวิชัย: เพื่อความตั้งมั่นแห่งธรรม”
https://www.facebook.com/DhammaVijaya.org/
˛• ˚ • . ✫ ˚ • ˛
โครงการพระธัมมเจดีย์
Dhamma Stupa Network
https://www.dhammastupa.org/
~ ~
“หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจน แน่นอน และไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของความ คิดเห็นหรือคาดเดา แต่เป็นเรื่องของหลักธรรมที่ชาวพุทธถือกันว่ามาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง คือมาในพระไตรปิฎก และมีคัมภีร์อรรถกถาเป็นต้น อธิบายประกอบ ซึ่งชาวพุทธทุกยุคสมัย ถือว่าเป็นเนื้อเป็นตัวของพระศาสนา เป็นหลักสําคัญที่สุด แล้วได้เพียรพยายามอย่างยิ่งที่จะ รักษาไว้ให้แม่นยํา ด้วยการทรงจํา ศึกษาเล่าเรียน และมีการสังคายนาเป็นงานใหญ่หลายยุค หลายสมัยตลอดมา”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๓
~ ~
“พระพุทธเจ้าเองทรงแบ่งไว้เป็น ๒ ส่วน เรียกว่า ธรรม ส่วนหนึ่ง และ วินัย ส่วนหนึ่ง ธรรม คือหลักคําสอนว่าด้วยความจริงของสิ่งทั้งหลายพร้อมทั้งข้อประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้า ทรงแนะนําตรัสแสดงไว้โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงนี้ ส่วน วินัย คือประมวลพุทธบัญญัติที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นอยู่ของภิกษุและภิกษุณี ด้วยเหตุนี้จึงเรียกพระพุทธศาสนาด้วยคําสั้นๆ ว่า ธรรมวินัย ….. ”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๑๗
~ ~
“การสังคายนา หรือสังคีติ ครั้งที่ ๑ นี้ ย่อมเป็นสังคายนาครั้งสําคัญที่สุด เพราะพุทธพจน์ที่รวบรวม ประมวลมาทรงจําเป็นแบบแผนหรือเป็นมาตรฐานไว้ …..”
ที่มา “ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๐
~ ~
“ช่วงต้น หรือยุคแรกนับแต่พุทธกาลตลอดมาประมาณ ๔๖๐ ปี พระเถระผู้รักษาพระศาสนา ทรงจําพุทธพจน์กันมาด้วยปากเปล่า เรียกว่า มุขปาฐะ แปลง่ายๆ ว่า “ปากบอก” …..”
ที่มา “ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๒
~ ~
“พระไตรปิฎกที่มาจากการท่องจํามีความแม่นยําเพียงไร หลายคนอาจสงสัยว่า เมื่อรักษาพระไตรปิฎกด้วยการทรงจําในตอนเริ่มแรก ก็น่ากลัวว่าจะมีการคลาดเคลื่อนเลอะเลือนหลงลืมไป แต่เมื่อได้พิจารณาไตร่ตรองก็กลับเห็นว่า การรักษาด้วยการท่อง โดยสวดเป็นหมู่คณะแล้วทรงจําไว้นั่นแหละ เป็นวิธีที่แม่นยํายิ่งกว่ายุคที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสียอีก”
ที่มา “ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๓
~ ~
“เพราะฉะนั้น การที่จะสวดโดยคนจํานวนมากๆ ให้เป็นไปด้วยดี ให้สอดคล้องกลมกลืนกัน ก็จะต้องสวดเหมือนกันหมด …”
ที่มา “ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๔
~ ~
“พระไตรปิฎกที่เป็นลายลักษณ์อักษร ช่วงที่ ๒ คือระยะที่รักษาพุทธพจน์และเรื่องเกี่ยวข้องในพระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร เริ่มเมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๖๐ ที่มีการสังคายนาครั้งที่ ๔ ณ อาโลกเลณสถาน ในลังกาทวีป”
ที่มา “ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๕
~ ~
“การจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ ดูเหมือนจะมีความแน่นอนและมั่นคงถาวรดังต้องการ … การคัดลอกแต่ละครั้ง จะต้องมีการผิดพลาด ตกหล่น …”
ที่มา “ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๖
~ ~
“การรักษาพระไตรปิฎกในยุคฝากไว้กับวัตถุนอกตัวบุคคลนี้ ซึ่งต้องใช้วิธีทําฉบับใหญ่ของส่วนรวมที่จารึก และทบทวน ตรวจทานกันอย่างดีแล้ว รักษาไว้ที่ศูนย์กลางแห่งหนึ่ง เป็นหลักของหมู่คณะสงฆ์ทั้งหมด หรือของประเทศชาติ”
ที่มา “ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๖
~ ~
“… คําสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าที่จะหาได้ครบ สมบูรณ์ที่สุด ก็ต้องมาดูในพระไตรปิฎก บาลีของพระพุทธศาสนาเถรวาทของเรานี้”
ที่มา “ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๗
~ ~
“พระไตรปิฎกภาษาบาลีนั้นที่จริงมีฉบับเดียวเท่านั้น คือที่รักษาสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งที่ พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ประชุมกันรวบรวมคําตรัสสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งเป็นหลักไว้ เมื่อหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๓ เดือน ที่เรียกว่าสังคายนาครั้งที่ ๑ …”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๖๗
~ ~
“แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านล่วงไปเกินพันปี เมื่อนําพระไตรปิฎกที่ พระพุทธศาสนาแต่ละประเทศรักษา ไว้มาเทียบกัน ก็พูดได้โดยรวมว่า เหมือนกัน”
ที่มา “ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๒๗
~ ~
“เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้รู้ทั่วโลกว่า พระไตรปิฎกบาลีของเถรวาทนี้แหละ เป็นแหล่งบรรจุ รักษาคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธศาสนาไว้ เราควรจะมีความภูมิใจที่สามารถรักษา คําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง แท้จริงนี้ ไว้ให้แก่โลก เพื่อให้พระสัทธรรมอํานวยประโยชน์สุขที่ยั่งยืนแก่มวลมนุษย์สืบไป”
ที่มา “กรณีธรรมกาย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า ๖๗
~ ~

READ  Physics : projectile motion ep01 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม) (การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
READ  อัตราการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ให้เกิดประโยชน์กับพืชผักมากที่สุด | น้ำยา ไว แสง

การสังคายนา และ การสืบทอดรักษาพระไตรปิฎก

READ  Full C# Project: Supermarket Management System | ASP.NET Core Blazor, EF Core, SQL Server, Identity | sql เบื้องต้น pdf

การสังคายนาครั้งที่4 by5/16


การสังคายนาครั้งที่4 by5/16

การสังคายนาครั้งที่1-5


วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใช้เป็นสื่อการสอนเท่านั้น
ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จากเว็บไซต์ต่างๆ

การสังคายนาครั้งที่1-5

การทำสังคายนาครั้งที่2 พระเจ้าอโศกกำจัดพระอลัชชี และการสังคายนา#3 =คลิปเก่านำมารวมให้ฟังยาวๆครับep2


พุทธศาสสนาหลังยุคพุทธปรินิพพาน
สายธารธรรมมะจาก….http://www.dhammathai.org/

การทำสังคายนาครั้งที่2  พระเจ้าอโศกกำจัดพระอลัชชี และการสังคายนา#3 =คลิปเก่านำมารวมให้ฟังยาวๆครับep2

การสังคายนาครั้งที่4และพระเจ้ากนิษกะมหาราช


วีดีโอนี้จัดทำโดยนักศึกษาคณะวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศาสนาเถรวาท

การสังคายนาครั้งที่4และพระเจ้ากนิษกะมหาราช

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận