บทที่10การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ | ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

บทที่10การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หลักสูตร การสอน การเขียนแผน แผนการจัเการเรียนรู้ แผนการสอน ราชภัฏนครปฐม NPRU

บทที่10การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ตอนที่ 6 เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)


อบรมออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของผู้เรียน (Powerful Pedagogies to Student Outcomes)\”
เอกสารประกอบการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน (ProjectBased Learning: PBL)
https://drive.google.com/file/d/1pb8vmT8uOiWL9xnRPC29xcy9bHPNWbdo/view?usp=sharing
งานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน (ProjectBased Learning: PBL)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาครู โดย นางสาวกัญญาภัทร แสงแป้น วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/file/d/1c9eab8gvOVlSf4tjLjjS9eehMZNarr/view?usp=sharing

ตอนที่ 6 เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)

แนวทางการจัดทำแผนการเรียนการสอน สำหรับคุณครูทุกวิชา ทุกระดับชั้น


LearnEd ขอแบ่งปันแนวทางการจัดทำแผนการเรียนการสอนสำหรับคุณครููทุกวิชา ทุกระดับชั้น สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่าง หรือเป็นไอเดียในการเริ่มทำแผนการสอนได้ครับ

แนวทางการจัดทำแผนการเรียนการสอน สำหรับคุณครูทุกวิชา ทุกระดับชั้น

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning)


สาธิตวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Base Learning)
วิชา CMA3103 (การสอนคณิตศาสตร์) ภาคเรียนทีี่ 2/2561 นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ ภาคหลักสูตรและการการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning)

การสอนแบบโครงาน (Project Method)


การสอนแบบโครงาน (Project Method)

การสอนแบบโครงาน (Project Method)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Image

Leave a Comment