พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ | The Royal Coronation Ceremony | เรือสุพรรณหงส์ ภาพวาด

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ | The Royal Coronation Ceremony


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

5 May 2019
His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand has granted the designation of the new titles and order of precedence of the current members of the Royal Family on the coronation on 5 May 2019.
1. His Majesty King Vajiralongkorn (Rama X)
2. Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana
3. Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother
4. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
5. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak
6. Princess Ubolratana Rajakanya
7. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha
8. Her Royal Highness Princess Sirivannavari
9. His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti
10. Her Royal Highness Princess Soamsawali
11. Her Royal Highness Princess Siribha Chudhabhorn
12. Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhu
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
\”โดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวายพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้น ด้วยมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า\”
\”พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร\”
ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“โดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนี มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณ เสด็จออกสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวด โดยทรงดำเนินพระราชจริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ สมควรจะเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระคุณตามโบราณราชประเพณี อันจะอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่พระองค์ และสยามรัฐสีมาอาณาจักร จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า\”
\” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น
\”สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็น
\”พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็น
\”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็น
\”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็น
\”สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น
\”พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์\”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น
\”พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ\”
พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์

READ  แบบบ้าน 3d ทรงโมเดิร์น พื้นที่ใช้สอย 42 ตรม. | แบบบ้าน 3 มิติ
READ  การสื่อสารทางโทรจิตเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่สามารถทำได้ ใครอยากฝึกก็ต้องมีคุณสมบัติดังนี้..... | บทความกึ่งชีวประวัติ

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์  | The Royal Coronation Ceremony

โขนเรือ สุพรรณหงส์ โดยครูโย่กับน้องปันปันนักพากย์ตัวน้อย


โขนเรือ สุพรรณหงส์ โดยครูโย่กับน้องปันปันนักพากย์ตัวน้อย

เช็คด่วน!! หากใครมีสิ่งนี้ บนนิ้วหัวแม่มือด้านซ้าย ว่ากันว่ามีพลังงานพิเศษ แสดงว่าคุณไม่ธรรมดา!!


READ  ทักษะการเรียนรู้ 31001 (ม.ปลาย) | ทักษะ การ เรียน รู้ ม ปลาย

เช็คด่วน!! หากใครมีสิ่งนี้ บนนิ้วหัวแม่มือด้านซ้าย ว่ากันว่ามีพลังงานพิเศษ แสดงว่าคุณไม่ธรรมดา!!

เช็คด่วน!! หากใครมีสิ่งนี้ บนนิ้วหัวแม่มือด้านซ้าย ว่ากันว่ามีพลังงานพิเศษ แสดงว่าคุณไม่ธรรมดา!!

ประเพณีชักพระ หงส์ โดยครูโย่


ประเพณีชักพระ หงส์ โดยครูโย่

เหรียญเรือหงส์/เหรียญ 5 บาท เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ รับซื้อ 15,000 บาท


EP.6 เหรียญหายาก/เหรียญ 5 บาท เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
สวัสดีครับท่านผู้ชม เหรียญบางเหรียญ ไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อใช้ซื้อขาย แลกเปลี่ยนในระบบ
แต่ผลิตออกมาเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือต้นแบบ หรือทดลองปั๊มพิมพ์ หรือ เป็นที่ระลึก สำหรับเฉพาะกลุ่มบุคคล เท่านั่นครับ แต่ต้องสั่งผลิตออกมาจากกรมฯ โดยทางราชการมีหนังสือตราครุฑรับรอง นะครับ ซึ่งจะมีจำนวนเท่าไร บอกไม่ได้ครับ ผมก็ไม่ทราบจริงๆ แต่รู้เพียงแต่ว่า มีจริง เพราะเห็นมีการประมูลซื้อขายกันจริง ครับ และอาจจะอยู่ที่บ้านของใครสักคน ก็เป็นไปได้สูงครับ ซึ่งเหรียญเหล่านี้ จะหายากมากและราคาแพงมากครับ และนักสะสมบางท่าน เฉพาะกลุ่ม นิยมเล่นก็จะหามาสะสมครับ ราคาจึงแพงครับ อย่างตัวอย่าง เหรียญ 5 บาท เรือหงส์ 2529 ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่าง ที่ผมได้กล่าวมาครับ และผมก็มีความประสงค์จะซื้อเก็บไว้จริงครับ แต่ถ้าอนาคตมีกำไรก็อาจขายครับ และผมเพียงแค่มาให้ข้อมูล ส่วนหนึ่งเพื่อ สาระ และความ บันเทิงครับ ดู เพื่อ ให้ท่านผู้ชมได้รับสาระไม่มากก็น้อยครับ และเพื่อความผ่อนคลายนะครับ
ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้มึความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยๆ ทุกคนนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ครับ
Add Friend ผ่าน
ID LINE : https://line.me/ti/p/rpLNsw9rOw
Music Credit:
VictoryAudio RoyaltyFreeMusic
Download “Thailand” here : http://bit.ly/AsianMusic2018Track12
You might also like : My Portfolio : http://bit.ly/AsianMusicPortfolio
Wikipedia
ID LINE : https://line.me/ti/p/rpLNsw9rOw

เหรียญเรือหงส์/เหรียญ 5 บาท เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ รับซื้อ 15,000 บาท

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận