พุทธประวัติ โดยสังเขป (วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน) | รูปภาพพุทธประวัติ

พุทธประวัติ โดยสังเขป (วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
\”วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก\” การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยา ที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง พระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้องแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลก
ตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ ท่านคิดที่จะตรัสรู้ ด้วยพระองค์เองและสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลาย ทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้าง บารมี 30 ทัศ เรื่อยมา ทั้งสละทรัพย์ อวัยวะ และก็ชีวิต
นับครั้งไม่ถ้วน ยาวนานถึง 20 อสงไขย แสนมหากัป จนบารมีของท่านเต็มเปี่ยม ได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็น ท้าวสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควร
พุทธประวัติโดยย่อ
เมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้ เทวดา พรหม อรูปพรหม ทั่วหมื่นโลกธาตุ ตลอดภพ 3 ก็มาประชุมพร้อมกัน และอัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะ คือดูทวีป ประเทศ อายุขัยของมนุษย์ยุคนั้น ดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเป็นเลิศในโลก
และก็ดูพุทธมารดา ตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมที่จะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ 100 ปี
เกิดในขัตติยตระกูล และทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติ
ย้อนไปก่อนพุทธศักราช 80 ปี ณ สวนลุมพินี ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนพื้นโลก
พระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิ(Meditation)มามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์ นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์
ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์ประสูติ ปรากฏว่า พระพุทธมารดาทรงประทับยืนประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อน ทันที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันทีนับเป็นอัศจรรย์ที่
บังเกิดขึ้นได้ยาก เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้ว ทรงเปล่งอาสภิวาจา ที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่า เราเป็นผู้เลิศ ผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว
ขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างไสวในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุ บุพนิมิต 32 ประการปรากฏขึ้น ในหมื่นจักวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความ มหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท้
ครั้งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น ได้ทอดพระเนตร เทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คน ตาย และสมณะ
ก็คิดได้ว่า ต้องเลือกชีวิตสมณะ เพราะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่จะมุ่งไปสู่หนทางพ้นทุกข์ ท่านจึงเสด็จออกผนวชเมื่อ 29 พรรษา และได้ทรงม้ากัณฐกะออกผนวชที่แม่น้ำเนรัญชรา ในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง 6 ปี ภายใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคู้อปราชิตบัลลังก์ ซึ่งแม้สายฟ้า จะผ่าลงตั้ง 100 ครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหว
โดยทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า แม้เลือดและเนื้อในกายจะแห้งเหือดเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตาม ตราบใดที่เราไม่บรรลุพระสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ย้อมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาด
จะนั่งอบรมกายว่าจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้ พญามารรู้เข้าก็สะดุ้งกันทั้งภพเลยที่เดียวได้เข้ามาท้าวปาระนิลนิมิตรสวัดตรีให้เป็นเทวบุตรมาร แล้วก็พากันยกพลทัพมารมาข่มคู่พระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหว
ถึงแม้พญามารจะมาข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็นั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ ด้วยอานุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วน
หมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตะหนกตกใจในบุญญานุภาพของพระมหาบุรุษ มารทั้งหมดต่างกระจัดกระจ่ายไปในทิศใหญ่ ทิศน้อย
พระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์ 12 โดยอนุโลมและปฏิโลม หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว 12 ครั้ง จนจดน้ำนองแผ่นดินเป็นที่สุด พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตะญาณในเวลาอรุณขึ้น
เมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้น อบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 45 พรรษา พระพุทธองค์ทรงดำเนินด้วยเท้าเปล่า
เสด็จจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามดินแดนต่างๆ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทำให้มีสรรพสัตว์บรรลุธรรมมาพิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วน
จากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา
วันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน รูปประกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลง คงเหลือแต่พระธรรมขันธ์ คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน
ก่อนจะเสด็จดับขันธ์นั้น ยังทรงมีมหากรุณาประทานปัจฉิมโอวาทแก่พุทธบริษัทว่า สังขารร่างกายของเราไม่เที่ยง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอยังคงความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

READ  Wet Scrubber Maintenance: Extend the Life of Your System and Improve Your Bottom Line | ระบบ wet scrubber

พุทธประวัติ โดยสังเขป (วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน)

Draw : Buddha [ รูปพระพุทธเจ้า ] แจกภาพระบายสี★FREE..Coloring #สอนวาดการ์ตูน | Easy Step by Step


✿สอนวาดรูป ระบายสี \”พระพุทธเจ้า ปางสมาธิ\” บนดอกบัว แบบง่ายๆ ✿
เด็กๆ และ ท่านผู้ปกครอง
สามารถดาวน์โหลด ภาพระบายสี แจกฟรี
อยู่ด้านล่างของบทความนี้
http://www.ezdrawing.com/2019/02/howtodrawbuddhaeasycute.html
( กดที่ภาพได้เลยนะคะ/Download Coloring : Click on image!!!)
ส่วนใคร อยากดูคลิปเพื่อฝึกวาดเอง ก็
สามารถดูคลิปไป แล้ววาดตามไปได้เลยนะคะ
หากเร็วไป สามารถกดหยุดไว้ก่อน หรือ
ไปปรับความเร็วลดลงที่ \”ฟันเฟือง ตั้งค่า\” ตรงมุมจอเลยนะคะ
♥ Easy Draw. . .So cute ♥
If you like my work, please, share, like, comment and subscribe.
✿Click here : https://www.youtube.com/channel/UCk3GlvMeNdQiQ7aBgzsXuzg?sub_confirmation=1
✿Download FREE..! Coloring pages and Tutorials.
(Click here.)
Web blog : http://www.ezdrawing.com/
Facebook : https://www.facebook.com/IndieNoi.Classroom/
♥♥♥♥
ท่านผู้ปกครอง สามารถ ดาวน์โหลด ภาพระบายสี
หรือ ขั้นตอนการวาด เหมือนตามคลิปในช่องของเรา
ฟรี… ได้ที่
✿ เว็บบล๊อกของเรา : http://www.ezdrawing.com/
และ
✿ Facebook:ห้องเรียนอินดี้น้อย ✿
คลิกลิงค์นี้ค่า…. https://www.facebook.com/IndieNoi.Classroom/
♥ อย่าลืม!!! กดติดตาม/SUBSCRIBE ♥
https://www.youtube.com/channel/UCk3GlvMeNdQiQ7aBgzsXuzg?sub_confirmation=1
( กด..กระดิ่ง ด้วยน้า )

:::: ขอบคุณที่รับชมค่ะ^^ ::::

วาดรูปเล่น
EZdrawing
ห้องเรียนอินดี้น้อย
Indienoiclassroom
วาดการ์ตูน
แจกภาพระบายสี
พระพุทธเจ้า

Draw : Buddha [ รูปพระพุทธเจ้า ] แจกภาพระบายสี★FREE..Coloring #สอนวาดการ์ตูน | Easy Step by Step

พุทธประวัติพระพุทธเจ้า HD ตอนที่๑ ประสูติ (1/14) Buddha HD Thus have I Head


READ  waktong ep25 | วรรคทอง คือ

พุทธประวัติพระพุทธเจ้า HD ตอนที่๑ ประสูติ (1/14) Buddha HD Thus have I Head
ดูทั้งหมดที่ลิ้งนี้ https://www.youtube.com/playlist?list=PLuupcjZhVmvLQhWddcZAl5J8HGAwVCXw
พุทธประวัติพระพุทธเจ้า กดเลือก 1080P HD ตรงรูปเฟืองในการตั้งค่า ภาพจะชัดขึ้น
กด Like หน้า Page ธรรมะที่แท้จริงจากพระไตรปิฎก เพื่อรับข่าวสารธรรมะอย่างรวดเร็วและสม่ำเ­สมอ คลิกถูกใจที่หน้านี้https://www.facebook.com/dhamma.true
มาจาก http://buddhathushaveiheard.com/page_01.html

พุทธประวัติพระพุทธเจ้า HD ตอนที่๑ ประสูติ (1/14) Buddha HD Thus have I Head

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]


Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PLE5FA110C47AFEE92
อ่านเพิ่มเติม : ข้อความในพระไตรปิฎก \”อาพาธสูตร\”
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=24\u0026A=2597\u0026Z=2711
[๖๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ท่านพระคิริมา
นนท์อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนักครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระคิริมานนท์
อาพาธ ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคได้
โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่าน พระคิริมานนท์ยังที่อยู่เถิด พระเจ้าข้า ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา
๑๐ ประการแก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ สัญญา ๑๐
ประการเป็นไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนว
สัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อนาปานัสสติ ๑ ฯ

Girimananda Sutta: To Girimananda
The Clinical and Hygienic Concerns of Lord Buddha
I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi, in Jeta’s Grove, Anathapindika’s monastery. And on that occasion Ven. Girimananda was diseased, in pain, severely ill. Then Ven. Ananda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, \”Lord, Ven. Girimananda is diseased, in pain, severely ill. It would be good if the Blessed One would visit Ven. Girimananda, out of sympathy for him.\”
\”Ananda, if you go to the monk Girimananda and tell him ten perceptions, it’s possible that when he hears the ten perceptions his disease may be allayed. Which ten? The perception of inconstancy, the perception of notself, the perception of unattractiveness, the perception of drawbacks, the perception of abandoning, the perception of dispassion, the perception of cessation, the perception of distaste for every world, the perception of the undesirability of all fabrications, mindfulness of in\u0026out breathing.
read more : http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.060.than.html

READ  ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2562 | ประเพณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]

รวมภาพวาดพุทธประวัติ รูปแบบศิลปะพม่า – ไทยกระจ่าง


Facebook : เพจพีเอ็นโปร สตูดิโอ (ไทยกระจ่าง)
https://bit.ly/2JYePD1
ช่องใหม่ THE CITY (เดอะซิตี้)
แนวการ์ตูนแอนนิเมท ตลก ล้อเลียน เรื่องสั้น ฮาๆ
https://bit.ly/2ln5IgD
Credit : Classical Carnivale โดย Twin Musicom ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ศิลปิน: http://www.twinmusicom.org/
https://phramick.wordpress.com/2009/07/24/lifeofthebuddha/
https://pantip.com/topic/30523637

ติดต่องาน : pnproit@gmail.com
ไทยกระจ่าง

รวมภาพวาดพุทธประวัติ รูปแบบศิลปะพม่า - ไทยกระจ่าง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận