เพลง ค่านิยม 12 ประการ พร้อมเนื้อร้อง | เฉลย utq ค่านิยม 12 ประการ

เพลง ค่านิยม 12 ประการ พร้อมเนื้อร้อง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บทเพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
คำร้อง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตียสุวรรณ
ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร
ขับร้อง โดย นางสาว กฤติญา สาริกา
จัดทำโดย กองดุริยางค์ทหารบก
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฏหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

เพลง ค่านิยม 12 ประการ พร้อมเนื้อร้อง

ค่านิยม 12 ประการ


ค่านิยมหลัก 12 ประการ มีอะไรบ้าง
1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสำนึกและภาคภูมิใจความเป็นไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให้ รู้จักควบคุมตัวเองเมื่อประสบกับความยากลำบากและสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
การประพฤติที่แสดงถึงการรู้จักบุญคุณ ปฏิบัติตามคำสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส่ รักษาชื่อเสียง และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า ความสำคัญ ภาคภูมใจ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
การประพฤติปฏิบัติตน โดยยึดมั่นในคำสัญญา มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ช่วยได้ ทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกาย และกำลังสติปัญญา
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
การแสดงถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่นภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายไทย มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิ
บัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำอย่างรอบคอบ ถูกต้องเหมาะสม และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลสมีความละอายเกรง กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
การปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ไม่กระทำความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทำความดีของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
นิยาม การปฏิบัติตนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม
ติดตามรายการ FamilyHolidayThailand ได้จากช่องทางด้านล่างได้เลย
Website : http://www.familyholiday.in.th
Yotube : https://goo.gl/BmLtWf
Facebook : https://fb.com/FamilyHolidayOfficial/

See also  (16)วาดภาพสมาชิกในครอบครัว ป.2 | รูปครอบครัวของฉัน

ค่านิยม 12 ประการ

ค่านิยม12ประการ ฉบับลองกล้อง


คลิปวีดิโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นการฝึกความกล้าแสดงออก
และการตัดต่อคคลิปวีดิโอ ของทีมงานหนังสั้น
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมตัวน้อย ปี3 สพป.ตากเขต2
ขอกำลังใจให้เด็กๆด้วยนนะคะ ^__________^
น.ส.เฟื่องฟ้า ฟุ้งเฟื่อง ครูที่ปรึกษา
ด.ญ.เกศราภรณ์ เมืองแก่น (ป.4) นักแสดง
ด.ญ.ษุพัศร์ตรา ไทธานี (ป.3) นักแสดง
ด.ญ.ศิริวิมล นกทอง (ป.2) นักแสดง
ปล.วันนี้ทีมงานลาป่วย2คนนะคะ

ค่านิยม12ประการ ฉบับลองกล้อง

MV เพลง ค่านิยม 12 ประการ \”ลูกทุ่ง\” | ฮักไอเดีย


See also  ของฟรีมีในโลก แจกหนังสือเขียนโปรแกรมฟรี PDF อย่ารอช้ารีบมาโหลดไปอ่านกันเถอะ | หนังสือพรรณไม้ pdf

จัดทำโดย คุณครูวรวุฒิ หลักชัย โดยความร่วมมือของ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
MVค่านิยม12ประการ \”ลูกทุ่ง\” ฮักไอเดีย

กดติดตามช่อง ฮักไอเดีย เพื่อติดตามคลิปมาใหม่ทุกวันพุธ และ วันศุกร์ ครับ
Subscribe : กดติตตาม ► http://bit.ly/2vnMuQ5
เป็นเพื่อนกันและติดตามข่าวสารทุกช่องทางของ ฮักไอเดีย
Facebook : ฮักไอเดีย ► https://www.facebook.com/hugidea.net
Tiktok : hugidea.tv ► https://www.tiktok.com/@hugidea.tv
Line : ฮักไอเดีย ► https://lin.ee/NLgSTVYV
IG : hugidea.tv ► https://www.instagram.com/hugidea.tv
Website : hugidea.tv ► https://www.hugidea.tv
ซื้อสินค้าของพวกเราสวยๆน่าสะสม ได้ที่ ฮักไอเดีย Shop
Facebook : ฮักไอเดีย Shop ► https://www.facebook.com/hugidea.shop
Website : ฮักไอเดีย Shop ► https://www.hugidea.tv
ติดตามผู้กำกับของ ฮักไอเดีย วรวุฒิ หลักชัย ติดตามได้ที่
Follow Mr. Worrawut Lakchai, The Director from Hug Idea as following link.
Facebook : วรวุฒิ หลักชัย ► https://www.facebook.com/esanfilm
Line : directed by kru wut ► http://line.me/ti/p/~hugidea2
IG : directed_by_kru_wut ► https://www.instagram.com/directed_by…
สโลแกนของพวกเรา
“สร้างสรรค์ความความรู้ ความสุข และความบันเทิง \”

ติดต่องานสปอนเซอร์ ผลิตวีดีโอโฆษณา อีเว้นท์
[email protected]
0619979989
ฮักไอเดีย

MV เพลง ค่านิยม 12 ประการ \

เพลง ค่านิยม 12 ประการ \”ลูกทุ่ง\”


เนื้อร้อง เพลง ค่านิยม ๑๒ ประการ (ลูกทุ่ง)
โดย พงฐ์ธร ทองแสน
ค่านิยม ๑๒ ประการ ฝากให้ยึดมั่น เป็นหนทางก้าวเดิน
เพื่อเมืองไทยก้าวไกลให้เจริญๆ มาเถิดร่วมกันเดิน ตามเส้นทางสร้างสรรค์
ข้อ๑.รักชาติศาสนา พระมหากษัตรา สถาบันให้ยึดมั่น
ข้อ๒.ซื่อสัตย์แบ่งปันๆ
ข้อ๓.จำมั่น กตัญญูไม่เสื่อมคลาย
ข้อ๔.ใฝ่หาความรู้
ข้อ๕.อุ้มชู วัฒนธรรมไทย ฟังแล้ว ขอจงเข้าใจๆ
ข้อ๖.จำไว้ มีศีลธรรม สร้างความดี เรียนรู้ประชาธิปไตย
ข้อ๗.นั่นไง วิถีไทยคู่ชีวี มีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถี เลือก สส.ให้เลือกเอาแต่คนดี
ข้อ๘.บ่งชี้ให้มีระเบียบวินัย
ข้อ๙. มีสติรู้ตัว รู้ดีรู้ชั่ว มีศีลธรรมประจำใจ
ข้อ๑๐.ความพอเพียงเลี้ยงกาย
ข้อ๑๑.ให้เข้มแข็งมีความละอาย
ข้อ๑๒.จำไว้ประโยชน์ส่วนรวมให้คำนึง
๑๒ ข้อจงตราตรึง สร้างเมืองไทยให้รุ่งเรือง……..
กดติดตามช่อง ฮักไอเดีย เพื่อติดตามคลิปมาใหม่ทุกวันพุธ และ วันศุกร์ ครับ
Subscribe : กดติตตาม ► http://bit.ly/2vnMuQ5
เป็นเพื่อนกันและติดตามข่าวสารทุกช่องทางของ ฮักไอเดีย
Facebook : ฮักไอเดีย ► https://www.facebook.com/hugidea.net
Tiktok : hugidea.tv ► https://www.tiktok.com/@hugidea.tv
Line : ฮักไอเดีย ► https://lin.ee/NLgSTVYV
IG : hugidea.tv ► https://www.instagram.com/hugidea.tv
Website : hugidea.tv ► https://www.hugidea.tv
ซื้อสินค้าของพวกเราสวยๆน่าสะสม ได้ที่ ฮักไอเดีย Shop
Facebook : ฮักไอเดีย Shop ► https://www.facebook.com/hugidea.shop
Website : ฮักไอเดีย Shop ► https://www.hugidea.tv
ติดตามผู้กำกับของ ฮักไอเดีย วรวุฒิ หลักชัย ติดตามได้ที่
Follow Mr. Worrawut Lakchai, The Director from Hug Idea as following link.
Facebook : วรวุฒิ หลักชัย ► https://www.facebook.com/esanfilm
Line : directed by kru wut ► http://line.me/ti/p/~hugidea2
IG : directed_by_kru_wut ► https://www.instagram.com/directed_by…
สโลแกนของพวกเรา
“สร้างสรรค์ความความรู้ ความสุข และความบันเทิง \”

See also  Nhà Cấp 4 Xem Làm Hốc Tường Trang Trí Phòng Ăn, Phòng Ngủ (TC) | trang trí vách tường phòng khách | Kho hình ảnh đẹp miễn phí dành cho bạn

ติดต่องานสปอนเซอร์ ผลิตวีดีโอโฆษณา อีเว้นท์
[email protected]
0619979989
ฮักไอเดีย

เพลง ค่านิยม 12 ประการ \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆImage

Leave a Comment